Hur vi arbetar

Behandlingen inriktar sig främst på:

Att reducera och kompensera för svårigheterna funktionsnedsättningen leder till när kraven överstiger funktionsförmågan.

Att stödja våra klienter i utvecklingen av såväl nya färdigheter som bättre självkänsla/självkännedom.

Att utveckla funktionella strategier i vardagen.

Vi har ett starkt empowermentperspektiv som genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Vi har ett klientråd som samlas varje vecka och har stort inflytande i verksamhetens planering.

 

Inflyttning
Klienten får en egen stödperson från vår verksamhet som håller kontakten med klienten inför inflyttning. När klienten flyttar till oss görs en individuell bedömning för att ge henne/honom bästa möjliga miljö och lärandesituation för sin behandling och utveckling. Kartläggningen görs tillsammans med klienten för att komma underfund med särskilda behov, styrkor och svagheter.


Behandlingstid
Behandlingstiden kan variera från ca 1–3 år och avgörs av klientens individuella behandlingsbehov.


Kontakt med handläggare
Handläggaren i hemkommunen är en viktig samarbetspartner. För oss är det viktigt att han/hon är kontinuerligt informerad om hur arbetet fortskrider. Efter avslutad behandling är det handläggarens ansvar att ordna boende och sysselsättning åt klienten när denne flyttar hem.

Handläggaren måste då vara välinformerad om klientens behov av hjälp och stöd i sitt liv efter behandlingstiden.


Utslussning
Planeringen för hemflytt pågår under cirka sex månader till ett år. Den långa planeringstiden behövs för att berörda myndigheter på hemorten ska kunna skaffa en lämplig anpassad bostad och arbete/sysselsättning åt klienten.

Alla utarbetade individuella profiler, dokumenterade strukturer, strategier och hjälpmedel följer med klienten vid flytten till hemkommunen.

Vi finns tillgängliga som support via telefon och e-post under klientens tre första månader i boendet i hemkommunen.


Inskrivning
Platsförfrågan görs till verksamhetens föreståndare Johanna Osberg (0735-106350), eller till Hanna Sjöstedt (08-710 64 00).

Då finns möjlighet att ge en kort beskrivning av klientens problematik, för att snabbt kunna avgöra om vi kan möta klientens behov. Vårt intagningsarbete är flexibelt utifrån situation och person.

 

Handledning
Vi har kontinuerlig metodhandledning och tar periodvis in externa handledare med särskilda kunskaper på vissa områden som ett led i utvecklingen av personalens kompetens.