Vår grundsyn

Vår grundsyn bygger på ett salutogent förhållningssätt. Vi har en grundmurad tro på individens möjligheter till utveckling, och att miljön är avgörande för hur funktionshindrad individen blir av sin funktionsnedsättning (i enlighet med WHO:s syn).

Därför strävar våra insatser efter att skapa en optimal miljö, med de hjälpmedel som individen behöver, där utveckling kan ske. Detta gör vi framför allt genom att vi har en gedigen kunskap om funktionshindret och lång erfarenhet av att arbeta med autismspektrum.

Autismspektrumtillstånd är genomgripande funktionsnedsättningar som påverkar individen på flera sätt. Det handlar för vår målgrupp ofta om stora svårigheter med föreställningsförmåga, socialt samspel och perspektivtagande samt med kommunikation.

Stressprevention
Vi utgår från att den sekundära problematiken (det ”problemskapande” beteendet) är en följd av att individen utsätts för påfrestningar som han eller hon inte har förmågan att hantera.

Att förebygga och minska stress, både genom anpassning av miljön och genom att hjälpa individen att utveckla nya färdigheter, är därför den mest väsentliga delen i ett arbete med personer med problemskapande beteenden.

Meningsfull tillvaro
Meningsfullhet är, som vi ser det, en avgörande faktor för att man skall uppleva livskvalitet, och därför arbetar vi också med att finna ut vad som kan vara verkligt meningsfull sysselsättning för individen. Att ha meningsfull sysselsättning fungerar också förebyggande vad gäller problemskapande beteenden. Detta är extra viktigt för vår målgrupp då just svårigheter med föreställningsförmåga kan vara ett hinder för möjligheten att på egen hand skapa sig en meningsfull tillvaro.

Självkänsla
Vi vet att vår målgrupp ofta har låg självkänsla och därför arbetar vi på olika sätt under hela behandlingstiden med sätt att stödja utvecklingen av bättre självkänsla, även detta fungerar enligt vår erfarenhet förebyggande för problemskapande beteenden.