Verksamhetens innehåll


Samtal
Samtalet är en, bland flera, vägar till förändring. Vi erbjuder lösningsfokuserade samtal där klienten får sätta upp egna mål, och identifiera vilket stöd som behövs för att uppnå dem.

Vi har ett flertal "verktyg" för utveckling av sociala färdigheter och förståelse, som KAT-kittet, Sociala berättelser, Ritprat med flera. I samtal gör vi ocksåkartläggningar individuella stressprofiler.

Vi har möjlighet att ge en "kurs" kring förståelse av egna och andras känslor, ett material som vi utarbetat själva och som bygger på att känna igen och kunna sätta ord på känslor samt förstå kopplingen tanke – känsla – handling.

Hantera motoriska-perceptuella svårigheter
Då många klienter i vår målgrupp har svårigheter med motorik, perception arbetar vi med att öka deras självkännedom och hitta fungerande kompensatoriska strategier.

Hantera ångest och oro
Förutom att vi har flera hjälpmedel att erbjuda (exempelvis bolltäcke) och vibrationsplatta som många finner användbara vid oro, arbetar vi med att hjälpa dessa klienter att förstå och hantera sin ångest.

Förstå sin funktionsnedsättning
För många med Aspergers syndrom/högfungerande autism är det svårt att själva identifiera och kommunicera till omgivningen vad det är som gör olika situationer svåra att hantera. Detta leder ofta till starka stress- och ångestreaktioner.

Att inte själv förstå vad det är som skapar stress och ångestreaktioner i vardagen är förstås mycket ansträngande och energikrävande. Vi lägger därför stor vikt vid att hjälpa våra klienter att förstå vad funktionsnedsättningen innebär, hur effekterna av funktionsnedsättningen kan yttra sig i vardagen och hur man kan förebygga och hitta alternativa handlingssätt i svåra situationer.

Studier och daglig verksamhet
Vi kan ge stöd i att komplettera ofullständiga gymnasiestudier. Detta gör vi i samverkan med Värmdö gymnasium (observera att detta innebär en tilläggskostnad). Vi kan också ordna daglig sysselsättning (även detta innebär en tilläggskostnad).

Sociala och kommunikativa hjälpmedel och strategier
Den största svårigheten för denna målgrupp ligger ofta i ömsesidig kommunikation och socialt samspel. Många kommunikativa och sociala situationer upplevs som mycket stressande och svåra att hantera.

Vi hjälper våra klienter att utveckla visuella hjälpmedel och strategier som kan vara till hjälp i sådana situationer, även dessa följer förstås med klienten då hon/han flyttar hem till sin hemkommun igen.

Boendeträning
Vi utarbetar tillsammans med klienten hjälpmedel, strukturer, stöd och strategier för att klienten så självständigt som möjligt ska klara eget boende i gruppbostad, eller med visst boendestöd i sin hemkommun efter behandlingen. Vi använder ett kartläggningsmaterial specifikt utarbetat för målgruppen. All dokumentation, strukturer, strategier och hjälpmedel som utarbetas under tiden hos oss följer med klienten vid flytten tillbaka till sin hemkommun.


Medicinering
HVB-hemmet Vårberget har konsulterande psykiater som kan ha det medicinska ansvaret för våra klienter. I vissa fall har man kvar sin egen tidigare läkarkontakt för medicinering.


Boende
Hos oss har alla eget rum med dusch och toalett. Vi har en stor gemensamhetsdel med vardagsrum, stort kök samt två stora inglasade uteplatser. I vår närhet finns fina promenadstråk och en sjö med liten badplats. Vi har nära till bibliotek, café, restaurang, och träningslokal. Omgivningen är lugn och rofylld, vi har nära till kommunikationer.


Fritidssysselsättning
Vår målsättning är att alla som bor hos oss ska ha en meningsfull fritid. Vi anordnar både individuella och gemensamma fritidsaktiviteter och utflykter och erbjuder också fysisk träning på olika nivåer. Det kan vara sådant som joggning, styrketräning, simning, yoga till WII-sports och liknande. Vi anpassar efter individens behov och önskemål.

Kontakter med anhöriga/närstående
Att bibehålla och/eller återknyta kontakter med viktiga personer i klientens närhet är viktigt. Vi stödjer våra klienter i att upprätthålla kontakten med anhöriga och närstående under behandlingstiden hos oss.

Anhöriga och närstående är självklart välkomna att besöka klienten i vår verksamhet.